closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 43: Mits de geringe voldoening op den Eijsch van Touwerk, hebben wij

ook eenige Goemoed ijzer en wieltrossen

ingekogt

onsen Equipagiemeester Wolsgaard gequalificeert tot den Jnkoop

Van

12: p„s rijzer trosse goemoed tot 8: Rijx d„o t p„s en

48: Wiel d=o d„o

4: en aan denzelven de noo„

dige Contanten afgegeeven

549

Door den opzigter der Werken van Geuricke tot de spoedige

24: patij balken van de Cinedon geleene zijn

voor 4 Ducatons ieder betaald geworden.

voltooijing van het kruijt maguazijn bij particuliere geleent zijnd

24: p„s groote Jatij balken, onder belofte van dezelve te zullen tee

„titueeren, bij de aankomst van ’t schip, en daar meede geene soort

gelijke balken aangebragt zijnde, hebben de Leenders hunne betaling

gepretendeert tot 4:' D„o ’t stuk; hoo enorm deese prijs ook is

hebben wij dezelve moeten voldaen, als buijten staat zijnde

de houtwerken te rug te geeven.

uijt het hier vooren aangehaalde is uw Hoog Edelens reeds

gebleeken dat

ƒ50:

D

om de armoede der jngezeetenen, is den

Verko:op zo faverabel niet is geweest, als wij hartelijk

verkoop zo favorabel niet geweest als

men gewenscht had.

gewenscht hat doen ende oorsaak hier van, is principaal geleegen,

in de van tijd tot tijd merkelijk toeneemende armoede der Jnge„

„zeetenen.

Oo

van

bo

om de

deeren

„de Zo.

wijle

ware