closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in koop

eo

i

A

Eing

164

§ 51: Op den 27: Januarij hebben wij voldaan aan onse belofte met het

men heeft een preuve genomen om de voor„

varige restant lijmaten te demanueeren,

neemen eener preuve of men de voorjarige testant Lijwaten konde

van de handsetten, dog door het gebrek aan Contanten heeft men

niet meer dan een Jnkoops bedraagen van ƒ6692:16: 4: omgezet,

behaalde advanden op dezelve

egter met een winst van ƒ6207: 6: 8: dan Wel 93: p„r C=to door den

anderen of liever 85¾: op de Cormandelse 94:¼: op de Suratse

en 249: op ’t Iavaas Product

P 52:

Om de armoede en het algemeen geld gebrek te gemoed te koo„

om de Matsolappij van de winst te doen gan=

deeren heeft men 6: maanden uijtstel aan

men ende Maatschappij in dit droevig tijds gewrigt egter zoo veel

de koopers verleend.

mogelijk van de winst te doen Gaudeeren, hebben wij de koopers

ses maanden uijtstel tot de betaling moeten verleeden, wijl

wijl dezelve anders niet te animeeren

waren.

geene derzelve anders te animeeren was, iets hoegenaamt te

koopen:

UW Hoog Edelens zien hier uijt ten klaarsten dat

§ 53:

betoging van de algemeene armoede

het niet aan onse pogingen, maar aan de algemeene armoede

hapert.

§54: A hoe Wel de in deesen Jaaren aangebragte Lijwaten meede

de desen Jaare aangebragte lijwaten

hebben weijnig bloed bij gezet„

een winst derving voor de Comp hebben uijt gemaakt; want

wijnig of geene blauw Zijwatens de bij den verkoop en exces

„sive winst afgeworpen hebben/. ontfangen zijnde heeft dit niet veel

bloed bij geset en de beschadigde Lijwaten /:excepto de Guinees

Comp„s ouds zoort / zijn meede van de gewilste Cortementen

geweet, meede een toevallig ongeluken, embelijk brengen di

van