closeTerug naar inventaris

Transcriptie

101

ver„

800

166

„mijdelijk in hunne handen valt

§67:

krij beeter waare het na ons gevoelen, het schip, dat op Ban„

’t schip van Banda met nooten beladen kan„

facilder Saparoua aangieren en de Nagu

da de noote musschaaten inneemt, Saparoua te laaten aan„

ten inneemen.

giezen, om aldaar de ingeschuurde Nagulen meede in te neemen

’t geen naar de moussons gesteldheijd facil geschieden kan, en

Waar meede aan het oogmerk voldaan Werd:

§ 68:

Hoo zeer wij met uw Hoog Edelens Wenschte een gepast

men ziet geen kans de vermindering

der nagul gewassen door een gepast mid

middel te kunnen uijtdenken, tot de vermindering der Nagul„

„del in ’t werk te stellen

gewassen; zoo moeten wij betuijgend daar toe niet wel kanste

zien, ten zijd een expedient kondt uijtgevonden werden, om den

ten waare men iets anders konde ui Jnlander op een anderen voet zijn bestaan te bezorgen: dog zijn

„denken om den Jnlander zijn bestaan

te bezorgen.

luijen aard en afkeer van eenige arbeid, die met moeijte ge„

paard is, laat ons geen uijtsigt over hier op bedagt te zijn: te meer

de dagelijkse gewoonte en zijn natuurlyke verkrogtheid aan

de Nagebteelt dit bij na onmogelijk maakt

569:

Het nadeelige egter, dat in de groote Nagel gewassen opgeslooten

de groote nagul gewassen word als van

lastpost voor de Comp: aangemerkt

legt, zal /: wanneer men tet regt beschouwt:/ zoo een groote last

„post voor de Maatschappij niet uijtmaken, als het zig met den

eersten opslag voordoet: wij bevrijmoedigen ons, tot staaving

Ten jnlander besteet zijne vaqulgeld van deese onse stelling, uw Hoog Edelens eerbiedig te

in lijwaten en doet bij een groot gewas den

debiet derzelve vermeerderen.

vertoonen, dat namaate den Jnlander meer of minder nagulen

heeft, hij ook meer of minder geed in Lijwaten besteed„s zoo dat

een groot Nagel gewas dan de biekder Lijwaten en gevolglik

de