closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§78:

En door uw Hoog Edelens g’approbeerde prijs bepaling,

de g'approbeerde prijs bepaeling voor de te

leverene houtwerken is alhier ingevoerd.

voor de geleevert werdende Houtwerken, is in deese Provintie

vast gesteld en ingevoerd.

De ontfangene. 40: zakken Jatij Petten zijn door den eerstge„

§ 70:

de Javase vitten zijn verdeeld en gepoot

teekende na de beste en geschikste plaatsen versonden en aldaar

gepoot en wijl de ondervinding reets geleerd heeft dat de hier val„

dog verzoeke om voortaan dezelve teexcukende Fatij Pitten voor de voortplanting beeter zijn, verzoeken

deren.

Wij eerbiedig deeze overzending voortaan te excuseren:

580:

De

men reserveert de bechuijving der zagoe

Sagoe Bosche nder dao 4: e Abr 174.

bosschen tot in 't najaar

Winsten tot het najaar re serveerende, betuijgden wij alleen, dat

geene moeijte gespaard werd, om de eerste door aanplanting uijt

en om de Comp: de voordeelen te doen genie„

te breiden: terwijl met opzigt tot het laatste, men steeds werk„

„ten word geene moeijte gespaart

zaam is, om de Compagnie de voordeelen te doen genieten: zoo

Wel als.

Van de

581:

de vermindering der dlmainen in op

Pagtenen Domainen veles te

heeft dit eer gouvern: zeer getroffen

mindering. in de p=o ons zeer getroffen heeft, in ’t bijsonder den

eerst geteekende, die verseekerd dat wanneer hij den Chinees

Limdjoekoo niet ten sterkten had geannimeert, dezelve

die nog lager zoude gelopen hebben was den pach=

ter Dim Tjoeko niet g'annimeerd geworden nog

vrij laager zoude geloopen hebben, het geen nog onaangd:

vaamer