close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0370

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§78:

En door uw Hoog Edelens g’approbeerde prijs bepaling,

de g'approbeerde prijs bepaeling voor de te

leverene houtwerken is alhier ingevoerd.

voor de geleevert werdende Houtwerken, is in deese Provintie

vast gesteld en ingevoerd.

De ontfangene. 40: zakken Jatij Petten zijn door den eerstge„

§ 70:

de Javase vitten zijn verdeeld en gepoot

teekende na de beste en geschikste plaatsen versonden en aldaar

gepoot en wijl de ondervinding reets geleerd heeft dat de hier val„

dog verzoeke om voortaan dezelve teexcukende Fatij Pitten voor de voortplanting beeter zijn, verzoeken

deren.

Wij eerbiedig deeze overzending voortaan te excuseren:

580:

De

men reserveert de bechuijving der zagoe

Sagoe Bosche nder dao 4: e Abr 174.

bosschen tot in 't najaar

Winsten tot het najaar re serveerende, betuijgden wij alleen, dat

geene moeijte gespaard werd, om de eerste door aanplanting uijt

en om de Comp: de voordeelen te doen genie„

te breiden: terwijl met opzigt tot het laatste, men steeds werk„

„ten word geene moeijte gespaart

zaam is, om de Compagnie de voordeelen te doen genieten: zoo

Wel als.

Van de

581:

de vermindering der dlmainen in op

Pagtenen Domainen veles te

heeft dit eer gouvern: zeer getroffen

mindering. in de p=o ons zeer getroffen heeft, in ’t bijsonder den

eerst geteekende, die verseekerd dat wanneer hij den Chinees

Limdjoekoo niet ten sterkten had geannimeert, dezelve

die nog lager zoude gelopen hebben was den pach=

ter Dim Tjoeko niet g'annimeerd geworden nog

vrij laager zoude geloopen hebben, het geen nog onaangd:

vaamer