closeTerug naar inventaris

Transcriptie

met 4: p„r C:o agio

zonder agio

zonder agib

zonder agio

met 4: p„r C:o agio

Waar van Rijxd=l: 8259.—

zonderen Rd=s . ƒ: 693: 34::—: met de gewoone

4: prc=to agio en dese Somma is g’accepteerd van de volgende

Per zoonen als

Een pees Wisse L: van den Kapitain Militair Gabriel

Nicolaas Van Geuricke en den oud onderkoopman

Nicolaas Galloo omme te Batavia aan de Heer

Carel Hendrik Specht burger schepen alsaar Cordte

ofte erven / voldaan en gerembourseert te worden

D„s 1145: /30 rd

1009: 34:

Een

p„o d:o van den WelEdelen Gestr: Heer Adriaan de

Bock Raad van Nederlands Jndie mitsg:s Gouverneur en Tixec„

teur dezer Provintie omme te Batavia

aan dE: Pieter A:r dewin vice Precident

van ’t Eerwaarde Collegie van Heeren Weesmeesteren /:ordre

afte erven/ voldoan en gerembourseert te worden

4410

7350:

Een p„o Wissel van den WelEd Gestr Heer A: de Bock Raad van

Nederl„s Jndie mitsg„s Gouverneur en Directeur dezer Provin„

tie omme te Batavia aan de Heeren M=r E=t Blomhert

drossaard der Bataviasche ommelanden en Pijsber t Hen

ricus de With onderkoopman en overdrager op het Equi„

pagie Comptoir:/ ordre ofte erven /: voldaan en geterm„

„bouweert te worden

390:

-„

650

Een p„r

d=o van den Koopman en fiscaal M:r Abraham

L:s Van Hamel en den onderk: en Winkelier Wijn

Joh„s de Bourghelles omme te Batavia aan de Wel Ed:

Gestr: Heeren Hend=k van Hokkum en Jan

Vreeve Raaden van Nederlands Jndia /ordre oftte erven,

voldaan en gerembourseert te worden

155: 3/5:„

259

Een

p„s Wissel van den Wel Edele Gestr: Heer A: de Bock Raad

van Ned„s Jndia mitsg„s Gouverneur en Directeut dezer Po„

vintie en den E: E: opperkoopman en secrndo

J: A: Schilling omme te Batavia aan den

Boekhouder Generaal d:E: Heeven Poelman, en den

koopman en scheepen Samuel Const=s Taffijn, ordre ofte

erven voldaan en gerembourseert te worden

3110: 2/5

5184.

Somma

DuC:o 9211 5/8 rd:s 15352: 34:

op