closeTerug naar inventaris

Transcriptie

259

50.

52: 34.

endi

34.

170

596:

Op het oodmoedigste versoeken wij uW Hoog Edelens,

met versoek om aan de houdens derori

„gineele voedaan te worden.

dit Capitaal te laaten uijtkeeren aan de houders der Origineele

of eerstven hier bij na de ordre overgaande dupp=t of tweede wis„

„sel Brieven, Waar van de memorie onder de Bijlagen gevoegt

de dupplicaat wissels gaan over

is

507.

Zoo meede de Rapporten van de maandelijksen opneemen der

gelijk ook de Rapporten der geote en

Caleijne geld kasja

Groote en kleine Geld Cassa tot ult:o Maij L L:

598:

Betrekkelijk de

dinaaren innawe Cendaen Hdministratien, hebben wij zodanige die„

„treeden, hebben borge gesteld.

„naaren als in eenige nieuwe functien getreeden zijn, behoorlijk

borge laten stellen.

En opengevallene gecommitteerdens plaatse zijn met andere

500.

de gecommits:s plaatsen zijn veadeld.

vervult.

§100: uW Hoog Edelens gerespecteerde ordre bij ontfangst

de ordre bij ontvangst van vaakwer=

ken is den Hoofd administ=r aangevolen

van Vaatwerken, hebben wij onsen Hoofdadministrateur

ter na rigt en observantie aanbevoolen.

5 101:

zoo meede hem en de verdere administrateurs, de nakoming

zo meede nopens ’t formeeren der Eijsschen

van Hoogst derzelver g’eerde ordre, nopens het formeeren der

Eijsschen: waar meede deesen Jaare een begin gemaakt is.

Gemelde