closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tie

de is

1d0

Vinde

tdat

maat

den

174

egter zien, dat alle middelen tot de Compleete Conserva sie

van het kruijt, niet kunnen verhinderen, dat 'er van tijd

tot tijd defecten en bederf plaats vinden gelijk dit in het nagaar

’t kruit word thans geprobeert en

zal in’t najaar vertoond worden.

meede zal moeten vertoond werden; terwijl men thans bezig

is, met het daar in zeedert Ao 1784: gelegen hebbende Buskruijt,

vat voor vaa te probeeren.

§ 123: Mits de afbraake van het oude en erectie van het nieuw

de bedugting wegens de afbrake

van het kruithuijs aande oostkand

kruijt maguazijn aan de oost kant, is onse bedugting die

heeft maar acte wel bewaarheijd.

wij in den voorleeden Jaar bij onse advisen reeds betuijgden

tot ons, leetweesen maar al te wel bevestigt en het blijkt

van agteren, dat de remarques en stellingen van den Art„

de remarques van den Luijtenant

strek nopens de buijten wagt waa

hillerij Lieutenant Streck, nopens de Buijten wagt, in

ren te wel gegrond.

het Hoornwerk, zeer gegrond zijn geweest.

§ 124:

Wanneer den Fjabricq Van Geuricke op den 28: febr t

op de te kenne gave van den opziende

dat het nieuwe kruithuis voltooijd

was.

kennen gaf, dat het kruijthuijs aan de oostkant voltovijo

en volkoomen bequaam was, tot de: berging van het bus„

„poeder hebben wij ordres gesteld, om het zelve uijt de buijten

heeft men het kruit door gecommitt=s

wagt daar in over te brengen, dog wij benoemde terzelver

laten probeeren, en het kruithuis examineeren

tyd oppereepe gecommitteerdens, om het kuijts vat voor

vat de probeeren: teffens ook om het nieuwe kruijthuijs

te examineeren en omtrent het een en ander van schrif

telijk Berigt te dienen

„aan den eersten Teckenaar bij monde

§ 125: Mier aan voldoende proponeerde gem: gecommitteerdeno„

om