closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 141:

Wij hebben deze zaak in zijn Samenhang tiefst onder dit

men heeft deeze zaak onder dit hoofdeel

beschreeven om geen verwarring te geeven

Hoofdeel beschreeven, om een wel voegelijke Connexcie

in ’t oog te houden en geen aanleijding tot verwarung te

geeven.

Van

§ 142

van timmeratie oft Reparatie valt

geene bedeeling.

Simmeratien en Reparatien

geene bedeeling vallende; gaan wij over tot de

§ 143

Militaire Zaaken waar onder Mij be„

men avoueerd dat de verstrekking aan

de millitairen van de zilvere Leeuw wat

ruijm genomen is.

kennen, dat de verstrekking van drie maanden gagie aan de

Mlilitairen met de schip de Zilvere Leeuw aangekomen wat

ruijm genoomen is, dog dese mensch en reets vier maanden

en zulx is geschied op de betoogde nood=

„zaakheijd.

dienst gedaan hebbende, en op ’t bisterst klagende, konde zonde

het iets baten:/, niet veil minder verstrekt werden; terwijl een

gedient Berigt door den Soldij Boekhouder Martens, ons aan

„toonde dat dezelve dit ruijm te goed hadde

5144:

Wij hebben den Majoor Schrieider de verving van nog 50:

tot de aanwerving van 50: Militairen

voor Batavia isf reeds ordre gegeven.

Militaire voor de Hoofdeplaats opgedragen; dog hij heeft hier

in het oogmerk niet kunnen bereijken, alzoo de Amboineesen

door de gerugten van de groote terfte ter Hoofdplaats alge„

dog men kan hier in niet aan het oog

werk berijken.

schrikt zijn.

§ 145:

De bepaling omtrent de buijten Comptoiren, waar bij

uw