closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hier

neesen

e„

tien

177

uw Hoog Edelens gelieve te persisteeren, zal door ons in 't oog

men zal de bepaling omtrent de

buiten Comptoiren in't oog houden.

gehouden werden en bij noodzakelijkheid zal men dezelve met

Commandos van dit Hoofd Casteel versterken:

5146:

Den zoldaat Stamming hebben wij ingevolge UW Hoog

de vergoeding van het questieus gewees

is den sold=t stamming opgelegd.

Edelens g’eerd bevel, de vergoeding van het questieuse geweer

oplegt.

Den Majoor Schneider is gelast geene officieren of onder

§ 147:

officieren boven de bepaaling voor te dragen ook om Jaarlijks

om geene onder officieren boven de

bepaling voor tedragen is den Majoor

de korte sterkte met de vereijschte requisiten aan het Hoofd

last gegeven

der Militie te Batavia over te zenden, en om denzelven hier

toe volkomen instaat te stellen, hebben wij de Hoofden der

Buijten Comptoiren geordonneert het een en ander Jaarlijks k

ook om de begeerde korte sterkte

Jaarlijks aan het hoofd der militairen

te zenden.

Vroegtijdig aan hem optegeeven:

Wij hebben gem: Majoor en Soldij boekhouder Koenis opgedragen

§ 148:

en in hoe verre het kostgeld der militai„

ren zoude kunnen verhoogt worden is

bij een berigt aan te soonen in hoo verre het kostgeld den Militairs

gem: Majoor en soldij Boekhouder

ter aantoning opgedragen.

in dese Provintie zoude kunnen verhoogt werden, onder re Com„

mandatie aan de voorsz: ordre zonder afwijkingt voldoen.

§ 149: Jngevolge de ordren zul den Majoor eene accurate Lijst van het

een accuratie lijst van het bedragen der

monteerings zal aan het hoffd der bedragen der Montheerings in kleeding der Militairen, aan het

Mititie afgezonden worden.

Hoofd der Militie te Batavia afzenden.

§ 150: Op dat oe Bakmeesters aan het goede oogmerk mogen beand„

woorden