closeTerug naar inventaris

Transcriptie

woorden is, den Majoor gelast, op hun gedrag attent te zijn

om op het gedrag der bakmeesters te

letten is den majoor meede aanbevolen.

5151.

De ordres betrekking hebbende tot het Militaire weesen,

Aan gem: Majoor is meede afgegeven

de orders betrekelijk het militairen

zoo uijt het Patria van den 23: 9ber: 1785: als die van uw

weezen.

Hoog Edelens van den 5:e 8ber: A=o p„o zijn ter narigt en ob„

servantie van den Majoor afgegeeven; zo wel als een Copia

van den overgezonden Model Eijsch om zig daar na te regu„

en een Copia van den Model Eijsch om

zig daar na te schikken

leezen.

§ 152:

De order tot vermeerdering van het randsoen der Militairen,

tot de meerdere verstrekking van rand=

„soenen laat den voorraad niet toe

waare bij ons stiptelijk g’observeert, in dien onsen Hoofd

Administrateur bij een berigt van den 26: April niet had

vertoond, dat den voorraad van Arak zout en Peper geen

sints permitteerde dese verstrekking voor als nog te introou„

ceeren; dog het bedraagen in Geld door hem op 20¼: stuijvers

propositie van den hoofd Administ=r

om zulx in gelde te verstrekken.

bereekent zijnde dagt hem beeter bij provisie maandelijks

aan de Militairen te verstrekken.

§ 153:

Wij hebben met hem begreepen, dat het onmogelijk was, uijt

20½: stver: voor ieder soldaat aanden bak=

„meester verstrekd.

onsen geringe voorraad, dese verstrekking te doen, dog wij

oordeelden het nuttiger om in steede van aan ieder zoldaat,

gem: 20¼: stuijvers aan den Baakmeester aftegeeven, mits

zorgdragende dat de Militairen wel gespijst werden:

§ 254:

Van of hier meede aan de intentie voldaan is, durven

de orders deswegens ontfangen schijnt

wat duijster te zijn

o7

wij niet zeggen wijl de order der Heeren Meesters eenig„

sints