close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0390

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

woorden is, den Majoor gelast, op hun gedrag attent te zijn

om op het gedrag der bakmeesters te

letten is den majoor meede aanbevolen.

5151.

De ordres betrekking hebbende tot het Militaire weesen,

Aan gem: Majoor is meede afgegeven

de orders betrekelijk het militairen

zoo uijt het Patria van den 23: 9ber: 1785: als die van uw

weezen.

Hoog Edelens van den 5:e 8ber: A=o p„o zijn ter narigt en ob„

servantie van den Majoor afgegeeven; zo wel als een Copia

van den overgezonden Model Eijsch om zig daar na te regu„

en een Copia van den Model Eijsch om

zig daar na te schikken

leezen.

§ 152:

De order tot vermeerdering van het randsoen der Militairen,

tot de meerdere verstrekking van rand=

„soenen laat den voorraad niet toe

waare bij ons stiptelijk g’observeert, in dien onsen Hoofd

Administrateur bij een berigt van den 26: April niet had

vertoond, dat den voorraad van Arak zout en Peper geen

sints permitteerde dese verstrekking voor als nog te introou„

ceeren; dog het bedraagen in Geld door hem op 20¼: stuijvers

propositie van den hoofd Administ=r

om zulx in gelde te verstrekken.

bereekent zijnde dagt hem beeter bij provisie maandelijks

aan de Militairen te verstrekken.

§ 153:

Wij hebben met hem begreepen, dat het onmogelijk was, uijt

20½: stver: voor ieder soldaat aanden bak=

„meester verstrekd.

onsen geringe voorraad, dese verstrekking te doen, dog wij

oordeelden het nuttiger om in steede van aan ieder zoldaat,

gem: 20¼: stuijvers aan den Baakmeester aftegeeven, mits

zorgdragende dat de Militairen wel gespijst werden:

§ 254:

Van of hier meede aan de intentie voldaan is, durven

de orders deswegens ontfangen schijnt

wat duijster te zijn

o7

wij niet zeggen wijl de order der Heeren Meesters eenig„

sints