closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 178:

voortaan zal niet meerder accuratesse te werk gegaan werden

men zal voortaan met meerder auuratiee

te werk gaan in ’t bekend stellen der gegagie=

eerden.—

in het bekent stellen der Gegagieerdens en of dezelve bij overleijden

met of zonder nalaterschap gestorven zijn.

§ 179:

Teene verstrekking zal aan de Javaase zeevaarende dan ingevolgd

geene verstrekkingen zal aan de Javaase

zeevarende gedaan worden, den na de

de order voldaan werde en de observantie der ordre van de

ordres.

Heeren en Meesters dato 23: 9ber: 1785: is de zoldij Bediendens

gerecommandeert.

§ 100:

De voorjaarige soldij Boeken zijn geconfronteert en het berigt

ae voorjaerige zoldij boeken geconfronteerd

op den 18: 8ber: pass=to desweegens ingekonmen, duijd niets

merk waardigsp, aan

§ 101: onsen Ajsn ten gunstigst voldaan zijnde blijven

dankbetuijging voorde voldoening van

wij uw Hoog Edelens daar voor verpligt insonderheid

den Eijschen insonderheijd voor de rijst

voor het toegezonden ontzet van 350: Lasten Rijst per de

scheepen Ouwerkerk ende Negotie

§ 182:

De Eijsschen zullen voortaan met het meeste overleg in

men zal de Eijsschen met alle overleg

inrigten

omsigtigheid ingerigt werden, en men zal zoo veel mogelijk

folimineuse goederen minageeren, dog de hier benodigde houtwer„

ken, is een onvermijdelijk artikel zo lang er gebouwt werd; maar

en geene apparte Eijsschen zullen voortaan geene apparte Eijsschen nog van houtwerken of notities van

gformeert worden.

het benodigde voor ’t guarnisoen zullen voortaan afzonderlijk

gesormert, maar ales op den Jinmnelen bije bekaentd gd

steld Werdend.

B.

ree

op 9

werk

na

5000: lb