closeTerug naar inventaris

Transcriptie

slaat

f

en

zel„

190

§ 211.

Bijde Iustitie en Landraad hebben wij mits het vertrek van

anige veranderingen.

Verscheide Leeden na de Hongij, drie g’assumeerde benoemd, dog

na de h rug komst derzelve weder ontslagen insteete van den over„

„leeden Kulk en vertrokkene Bangman zijn tot Leeden aange„

steld, Wolsgaard en Bourghelles; nevens den Hospi„

talier Hoedt als en agste Lid, om de maandelijkse vacatien

onder de Justitieele leden.

op een equalen voet te houden.

§ 212.

Bij Weesmeesteren is in plaats van den overleeden Dirk

twee leden bij weesm: aangesteld.

Christoffelsz: en Lodewijk Melchior Knop benoemd

Fabriel van Hoven en Amelius Augustus The„

„odorus Swijsel

§ 213:

Het Capitaal ven dat Collegi hit welk dip: Rij C:s 146 1/.

der wezen gelden bedragen rd=s 21794: 471/4.

monteerde is, door meerdere inkomsten van Rijxd„s 348: 46: /0: tot

Rijgd„s 21794: 47: 1/8. geaccresseert

P 214:

Bij Commissarissen van Huwelijkse en Klyne gerijs

verandering bij commissarissen van

Huwelijksche zaken.

zaken, is Willem Simauw ontslagen en den orangkorij van

Latochalat Casper Salahoeteroo benoemd.

215:

Jn ’t Collegie van Boedelmeesteren geene verandering

Boedelmeesteren staat reekening be„

„dragen rd=s 2680: 28 7/8:

voorgevallen zijnde noteeren wij dat het Capitaal dat in

d:o p.o Rd„s 2869: 29 1/8:- beliep, tans Rd„s 2680: 28: 37/8. bedraagt

§ 216: Onder de Burgerij is met het overleijden van den Capitain

Dirk