closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Simauw en derzelver steede Weeder benoemd, Barend

Riso en den orangkaij van Latoehalat Casper Salahoeteroo

§ 227:

Mits het overleijden van den ouderling der Hollandse ge

en maleidsche gemeente

meente Dirk Christoffelsz: is in zijn plaats weder

opgevoegt Iohannes Lakeman

§ 228: Nog zijn bij de Twee gemeentens op hun versoek als Diaconen

ten diaconen.

afgegaan Nicolaas Eijke gem: Lakeman en Hlarten

Quelje, welke vervangen zijn door Jacobus Thijsenbroek

Jan Hendriksz, Mattheus Dias en Isaac

Lijsatamoe.

§ 229

Jn onsen bij eenkomst van den 10: 8ber: a„r p=o hebben wij besloo„

het kostende van de Maleidsche keyk geli„

„quideerd.

„ten, het kostende der Nieuwe maleijdse kerk tot ƒ6403: 19: op:

de kerk middelen te laten liquideeren en dat gebouw is ver„

en binnen lijs ingenomen.

volgens bij de boeken binnen slijns ingenoomen

§230

Het Weeshuijs volkomen klaar gemaakt en g’aproprieert

het weeshuijs is volkomen g’approprieert

en betaald.

zijnde, hebben. wij ’t zelve door gecommitteerdens doen opneemen

en de waards van het ingekogte huijs tot Rijx d:o 5500: afbe

„taald

§ 231: Na aanstelling van den opper chirurgijn deses Casteel

buijten Regent, regenteste en binnen moe

der daar voor aangesteld.

Christiaan Hoffman tot Buijten Regent, de Huijsvrouw

van den Capitain Lieutenant militair Ostronsskij tot

Buijten

gese

dea

van den

117: p=s hol

daar op

Banba

1 Capie.