closeTerug naar inventaris

Transcriptie

91

om twee krank besoekers.

Wij tot ons leedweesen aanhalen dat wij de versogte Twee krank

bezoekers niet hebben mogen ontfangen, waar door onse ver„

leegendheijd te grooter geworden is, te meer wijl het weeshuijs

noodzaakelijk een man vordert, om de kinderen in ’t zelve

te onderwijsen waar toe de twee alhier aanhanden zijnde oude

en afgeleefde menschen niet in staat zijn: Weshalven wij UW

Hoog Edelens eerbiedig versoeken, op ’t gunstigste in dit

word, andermaal vervogt

ons gebrek te willen voorsien.

§ 222: De Predikanten geeven ons bijsonder Hoffe tot Contente

de predicanten geven genoegen.

ment; zoo over hun Eerwaardens gedrag als iever en stigting

D„s Somerdijk deesen Jaare de groote kerk en school visite

5223:

’t rapport van de kerk en schoolvisitie

op de Eijlanden Boero, Manipa, Boanoa, de binnen Cust van

Ceram en de buijten Comptoiren, mitsg„s in ’t Lij timonse ge„

„bergte verrigt hebbende, zoo laten wij het Rapport onder de

gaat onder de bijlagen over.

Bijlagen de zes afgaan

§ 224:

De groote kerk Catechisatie is na Jaarlijkse gewoonto,

de groote kerk Catechisatie is geschied.

ten bij weesen van Twee Leeden uijt onse vergadering gedaan en

§ 225: Eenige schoolmeesters zijn opvoordragt van den kerken raad

en eenige schoolmeesters verplaats.

verplaatst

§ 226: Als ouderlingen der Hollandse en maleijdse gemeentens,

aanstelling van onderlingen in de Hol=

hebben wij ontslagen, Nicolaas Galloo en Willem

„landse

Simouw