closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 232:

't Capitaal der Armen bedraagt rd„s 35662:27:

§ 233:

gehoudene Carrespondentie.

§ 234

de dispositie van H: H: Ed=s nopens ’t verzoek

van den opperk: Beth, na Macasser bedeelt

§ 235.

117: p=s hoeden en een factuur van aanreek: van

daar ontfangen.

§ 236

Banda is met Rijst en zout geassisteert

192

Aigten Aegentise en Cara Hendriks het Van den

overleeden Manipas Resident Carisse tot binnen Moeder

zijn de Weeskinderen in dat huijs geplaats, en wij hebben alle

reedenen van vergenoegten.

Bdij onse Resol: van den 4:e April Werd den staat van

het arme Capitaal vertoond.

Hetzelve bedroeg met Primo Maart d:o 7.r

Rd„s 35678:26½.

En is vermindert

met 15: 47½:

Rijxd„s 35662:27:

Monteerende dus in ’t geheel

D Correspondentien

volgens de overgaande Copia Brieven met de Gouvernemen

„ten Banda Ternaten en Maccasser onderhouden zijnde

Zoo hebben wij na Maccasser kennis gegeeven van de disposi„

„tie UW: Hoog Edelens omtrent het versoek van den sicunde

aldaar Beth, wegens het„s pretendeerde middel van bestaan.

Van dat Gouvernement hebben wij neevens de Factuur van aan

reekening ontfangen, Een kas mett 117: p„s hoeden voor de Mili„

tairen

De Bandase Ministers zijn van hier geassisteerd,

met