closeTerug naar inventaris

Transcriptie

200

Land te komen, hij heeft twee Egte Nagus: en verscheijde

Wilde Nagul en Noote Boomen g’extispeert.

§279.

Des

de bekruijsfongen zijn met orembaijen

Bekruijsinge n en te he

geschied.

tijd door den eersten Teekenaar gereguleert, dog mits het

gebrek en de benoodigtheid der Pantjallings is zulx alleen

met de gewoone kruijsotembaijen geschied; gelijk uw Hoog

Edelens uijt de Resolutie van den 27:' Maart/ de behaa„

„gende:/ nader zal te vooren koomen.

5280: De ontfangene

affictie der ontfangen placcaten

Paccaten en Bilretten

zijn gepubliceert en g’affigeerd en wij hebben buijten het

aen gehoude biljet teot walnig ven de hinden diskite„

geene nieuwe g'emaneert.

§ 281:

Aangaande de

Dienaren zijn wij verpligt uw

aank betuijging over de bevordering van

twee vaardrig.

Hoog Edelens dank te zeggen, voor de gratieuse bevor„

dering van de Zergeanten Keever en Huijssinger,

Waar van den laatsten 3: dagen na zijn aankomst

instantie om een acte voor kever

alhier overleeden is; doch de acte van gemel„

d=o