closeTerug naar inventaris

Transcriptie

i

de

ot.

en

voor de toegezondene militairen dan abetuijg

§ 282:

onder de Jnlandsche pennisten is weinig

verbeteling te hopen.

en het tot bepaling brengen der dienaren

word betragt.

§ 283:

ter bekoming d’Actie bij de Comp=e zal den

gouverneur en secunde

zig van de benodigde voorzien.

§ 289

en zijn geene andere diensten tot de qualiteij

van opperkoopman in deeze provintie.

de keever alhier niet ontfangen zijnde, doet ons over„

„zulx uw Hoog Edelens daarom verzoeken,

Jnsgelijks betuijgen wij dank voor de wijnige toegezon„

„dene Militairen.

Het gebrek aan bequaame Pennisten, neemt van

tijd tot tijd toe, zoo wel als de vermeerdering van

het schrijf werk en geene Europeesen hebbende, moet

men zig met Amboineesen behelpen, die niet

zeer vat baarzijn, Weshalven in dit Artikel wijnig

of geen verbetering te hoopen is.

Al het mogelijke werd betragt om het getal der

dienaaren op de bepaling te brengen.

Het genoteerde wegens de Vverkrijging der Actien bij

de Comp: in Nederland, nevens het overgezondene

Extract, bitiet en Formulier van 't Atest,

hebben de twee eerste Teekenaten aangezet, om daar in

deel te neemen en uw Hoog Edelens te verseekeren

dat derzelver gemagtigdens in Nederland gelast zijn

zig van de bepaalde somma, aan actien te voorsien.

Jndeese Trovintie zijn geene diensen waar zoo de qualiteijt

van opperkoopman staat, dus in den Secunde de eenigste die

niet

13.„

not.

niet

een g.

0

ing