closeTerug naar inventaris

Transcriptie

22

o

on

§ 289: Op den 13: febr: is den Onderkoopman Van Operen alhie

aankomst van den onderkoopman van

Jperen zonder aanschrijvens

zonder aanschrijvers van Batavia g’arriveert

§ 290: Den 23:en febr: vertoonde ons, den koopman van Rossum

den met afschrijving van gagie zijn ver

zijne onzeekerheid waar in dezelven verseerde en de onmog„

lossing toegestane koopman van Roosum

lijkheid om hier met zijn swaar huijsgezin te kunnen bestaan,

versoek doende, om zijne verlessing na de Hoofdplaats, waa

in wij: gelijk bij onse eerbiedige letteren van den 25: Maij reets

beschreeven is :/ toegestempt hebben egter onder afschrijving

zijner gagie en intrekking van ’t kost geld; dan bij een nader

adjes op den 24: Maart gedient vermeende hij, dat dit

zeer oneigen of abusive was geschied; mits dien versoek doen,

doed nader versoek om behoud van gagie de, om van het genoth zijner gage en kostgeld tot den dag van

tot vertrek.

zijn vertrek uijt deese Provintie te mogen Juisseeren, dog

het geen ontzegt is.

dit versoek hebben wij als ongepast ontzegt:

§ 291:

den Secretaris van Justitie en Landraad Carel

den secretaris van Justitie en landraad

op versoek ontslagen.

Toalieb Hindemith op den 23:e febr Schriftelijk

vertoonende dat de lammigheid van zijn regter arm: waar aan

reeks vier maanden gelaboreerd had:/ niet verbeterde, maar

van tijd tot tijd erger wierd, verder versoek doende om zijn ont„

„slag uijt gem: dienssen en op eene der schrijf Comptoiren ge„

plaats te werden, en welk versoek wij om deesen en meer

andere reeden wel hebben moeten bewilligen

§ 292:

Daar gem: diensten heefs zedert drie maanden door den f:

Eerst

0

in de p=l

opgear„

ue boek

vanges.

den

n

dog g