closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Talhe

N

zan

Eerste klerk Willem Schouten Waargenoomen wa„

in de p=r Eerste Klerk schouten, die dienst

opgedragen.

„ren, hebben wij denzelven tot Secretaris der beijde Colli„

„gien benoemd.

Hier door den bienst van Eerste Cberk open vellendn heben

§ 293:

de boekhouder Coomans tot Eerste klerk

van gesteld.

wij geen bequaamer Perzoon gehad om dezelven te vervul

len dan p„l met den Boekhouder Arib Coomans

Den 28: febr insteerde den Lieutenant Drester op eene

S 294:

den luijtenant Diesler.

lamentabele Wijse, om zijne verlossing na de Hoofdplaats niet

alleen mits tijds Expiratie, maar ovk om dat het den

zelven onmogelijk was langer van zijn huijsgezin ge„

separeerd te leeven en bestaan in welke instantie wij wel

zijn verlossing toegestaan na de hoofd pla„

shebben moeten bewilligen egter met stilsland van gagd:

dog geensints in zijn versoek, om met een particuliere

vaartuijg over Maccasser te mogen vertrekken om zijn

huijshouden aldaar op te breeken, om zijen en na Batavia

dog geensins over maccasser

over te vaelen: wijl het geschreevene door de Maccassaarse

Hinisters nopens hem ons uijt denselven Copia advisen

gebleeken is: weshalven wij hem tot uw Hoog Ede„

om vermoedelijke oorzake

„lens overgeweesen hebben.

§ 295:

Den onderkoopman Jan Andries Bange

man bij afs schriptuur te kennen gegvinde hoe noo d zake„

De onderkoopm: Bangeman op zijne

dringende instantie.

lijk zijne presentie op Banda en het Hoofdplaats vereijscht

wierd, kwam verder versoek te doen tot het nederleggen

zynen.