closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„neur met 15: Schooten en wierd van de Corre Corre met 7: dito

bevankt; daar nastapte de Heer Gouverneur over in zijn Edele

kleene orembaij, schepte naar land en wierd aan stand door

den Resident van Capelle en de verdere Hongij vrienden

mitsg=s Inlandse Regenten gerecipieerd en vervolgens na

's Residents wooning begeleyd, alwaar naar aflegging

van weederzijdsche Complimenten, aan zijn Edele door gem:

Resident Capelle op een zilver schenkbord word aan„

„gebooden, de sleutel van het Fortres Wantrouw welke

zijn Edele hem onder een toepasselijke recommandatie liet

behouden: Nierna door de in het geweer staande Militie 3 sal„

„vos uijt het Handgeweer, tusschen ieder een Canon Schoot en ver„

volgens nog 13: gelijke schooten van het fort gedaan zijnde, nam

Veeze Ceremonie een eijnde.

Na een weinig vertoefd te hebben, bezag zijn Edele de

daar zijnde Negorijen, van de Christen en Machome„

daansche Inlanders, gelijk meede de wooningen der Re„

„genten; en laudeerende de nette en zindelijke gesteldheid

derzelve.

Daar na Committeerde den Heer Gouverneur de Lee„

den Ostrouskij en Hoffmann ten overstaan van

de fiscaal de Bourahelles, tot de visitatie van het

Prothocol en gedagte Ostrowskij en Berner tot de

visitatie der geweeren en wapenen, dewelke van hunne be„

vinding van Berigt in scriptes gedient hebben, zo als dezelve on„

„ber