closeTerug naar inventaris

Transcriptie

214

„zakelijker, om dat er tot heeven, op mijne daar toegegeevene or„

ders, nog geene berigten van gedane Extirpatien zijn inge=

„komen.

Om dit een en ander op eene geschikte wijze ter uijtvoer

te brengen, zal uE zich met de Pantjalling de Victoria, ver„

zeld door de Corre Corre van Hoetoemoerij ende orembaijen

van Laricque, Tiouw, Nollot, Toemalehoe en Toebang

alle van de nodige Manschappen en Ammunitie voor„

zien zich van hier begeeven naar de Baai Caijele op

Bouro, van waar uE geaccompagneerd van het daar

zijnde Hoofd Mazel, met zijne gewoone kruijs orembaij„

de Jaarlijkse Hongij zal moeten doen, teffens alle de gebergtend

en valijen zo wel op dat Eijland, als Amblauw moeten vi„

siteeren en op het nauwkeurigste richerge doen, of daar ook

eenige Nooten en Nagelboomen te vinden zijn, ten eijnde

die vervolgens zonder onderscheid of het wilde of egte specerij

Boomen zijn, te Extirpeesen en gelijk men zegd, met wortel en

tak uijtvoeijen midvelerwijle dat ik uE op het nadruk=

kelijkst recommandeere, voor al ook attent te zijn om

de reijpe vrugten van egte Nooten en Nagulboomen, zorg.

„vuldig te verzamelen en wel toe te zien, dat daar van door

den Inlander of iemand anders, niets agter gehouden, maar

alles bij uwe komst op Ambon getrouwelijk overgeleeverd

word, waar voor UE: ook gehouden zal zijn den Eed te doen,

voorts pertinente aanteekening te houden, van alle egte en

wilde specerij Boomen, door uE uijtgevoeijd, met aanwijzing

van derzelver groote en getal der vrugtdragende, halfwaste„

„ne en Ionge Boomen waar van UE: ook gehouden zal zijn,

aan mij overteleeveren een distinct Rapport, dat almeede

na de ordre, door uE het voorn: Bouros Hoofd Mazel ende

Regenten