closeTerug naar inventaris

Transcriptie

215

Hongij gezelschap en den Resident van Capelle, de kerk

en school alhier, en bevond dezelve tot zijn Edele genoe„

„gen, in een bequaame staat, waar na zijn Edele de rond uijt

met dies ringmuur en Batterijen ging bezigtigen, dog be„

„vond dit alles in eene deplorabele staat, zijnde de Muuren

van het een zo wel als het andere, tot in de fundamen„

„ten gescheurd en op veele plaatsen ruijm een voet breed

van elkanderen geweeken.

Daarna begaf zijn Edele zich naar de plaats, welke tot het

bouwen van eene nieuwe sterkte was geprojecteerd, doch berond

dezelve daar toe ten eenemaale ongeschikt, als zijnde een mon„

„rasse grond, daar de plaats waar de Ronduijt is, niet alleen

vrij geschikter, maar de grond ook vrij Steeviger is, en dus

het erigeeren van een nieuwe sterkte, op de funtamenten

van het oude fort, volgens zijn Edele gedagten, min kost„

„baarder moest zijn, dan nieuwe fundamenten aanteleggen

gemerkt dat aan dat gestigt nog veele Materialen waren

die geemploijeerd konnen worden en dat de aldaar in voorraad

zijnde Houtwerken voor een Compendieux werk, toerijkende zijn

mitsg=s dat het opwerpen van een Batterij op de fandamenten

van het oude, met een enkel gebouw daar binnen, defensief genoeg

en veel menagieuser zal uijtkomen, buijten en behalven, dat, om

een nieuw werk uijt de grond op te voltooijen, een lange tijd ver„

eijscht en 'er andere werken voorhanden zijn, die niet minder

nood zakelijk

E

1a