closeTerug naar inventaris

Transcriptie

227

„nirie niet bij te woonen, en nadien den Heer Gouverneur

die volkeren nog nader tot het afkomen had doen nodigen

betuijgde zijn Edele, nog eenige dagen met het houden

van de Sanieri te zullen wagten, om in te zien, of er nog eene„

„ge quamen op dagen

Naar welke verrigting de voorsz: hier aanweezende Hoofden

door den Heer Gouverneur op Arak en Zoetewijn geregaleerd zijn=

de, vertrokken dezelve al danssende naar hunne alhier opge=

worpene Campongs te rug

woensdag den 8: Det, Erlangde den Heer Gouverneur tijding, dat eenige van de nog man„

„queerende Alfoeren reeds naar herwaards op weg waren dog vaet an„

dere uijt bedugting dat hunne Negorijen bij hunne absentie, mogten

worden geinvadeerd, weeder waren terug gekeerd

In den voormiddag wierd zijn Edele weeder door eenige Alfoerse

Hoofden besogt, die dan naar een heusche vermaning, om hun onderge„

„stelde instille rust bij elkanderen te houden in het geen zij alle

beloofden en naar eeven als gisteren matig beschonken te zijn

weeder vergenoegd vertrokken.

Donderdag den 9 Tito, versprijde zig het gerugt, dat de opweg geweest zijnde Ae„

foeren, waren te rug gekeerd terwijl de Alfoerse Hoofden veronder„

stelden dat 'er geene meer zoude op dagen even zo min als zij in vroe„

„gere tijden gedaan hadden, en het derhalven best zoude zijn met

den aanwiezigen Sanirie te houden, het geen de Heer Gouverneur

p