closeTerug naar inventaris

Transcriptie

234

waar door zij zig genoodzaakt heeft gevonden, om eenige dagen

bij haar ouders in huijs te moeten retireeren, betuijgende gem:

Bruijd teevens, dat zij niets teegen den Radja had en voortaan.

gaarne met hem in vreede wilde leeven.

Om alle deese reedenen dees zijn Ed: onder heusche vermaening,

den Radja met zijn Bruid weeder bevreedigen waarna zyn

Edele de Leeden Hoffmann en Bernerd Committeerde, gemelde

Radja met zijn Bruijd ten overstaan van Hoogst denselven

en van het Hoofd van Haroeko Hogerwaard te trouwen, het

welk met het voorleesen van ’t formulier in de Maleische taale

geschied zijnde, wierden deese oneenigheeden wel haast uijt den

weg geruimt

Hier na bezigtigde de Heer Gouverneur de kerk, welke nog

in zijn geraamte stond met sufficante Colommen voorzien

was, waaraan nog eenige tijd zoude moeten gebeezigd worden, eer

dezelve in ordre quam weshalven zijn Ed: den Regent en oudstens

op ’t Sterkste recommandeerde om daar meede spoed te maken.

Voorts bezag zijn Edele de School, waar in thans den Godsdiensz

verrigt word, bevindende dezelve zo wel als de Negorij in een

rindelijke order

Met dit eenen ander tot des nademiddags 4: uuren alhier, door

„gebragt hebbende, vertrok zijn Edele weeder naarboord, en vervolgens

tanker geligt zijnde, stelde de Cours naar waijSarisa, alwaar met

zons ondergang de Dreggen wierden toegelaaten

Diengsdag