closeTerug naar inventaris

Transcriptie

238

den 14: deeser, zijnde aan den volgende inhoud:

Aan den wel Edele Agtbaare Heer.

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

wel Edele Agtbaare Heer

Besijden deeses hebben wij de Eer Uwel Ed: Agtb: ter lectuure aante=

„hieden, Copia eener Missive van ’t Bandas Ministerie gisteren na de

middag met de Pantjalling de Loots alhier aangebragt, neevens Een

Copia Berigt nopens het gezegde van den na derwaards versonden

sComp:s Manslaaf Eerlijk

wij hebben ingevolge verzoek van het Ministerium aldaar, beslooten

voorsz: kieltje met den eerste weeder na derwaards te laten retournee„

ren, met een lading Rijst 3 Lasten zout en zo veel 'er verder nog aanhan

den is van de lading van ’t schip d' zilvere Leeuw mitsgs dit vaartuijg

bequaamlijk zal kunnen inneemen

In vertrouwen dat deese schikkinge uwel Edele Agtb: goedkeu„

„ring zal meriteeren beveelen wij uwel Edele Agtb: in Godes alleen

veijlige hoede en hebben d’eere oms met alle hoog agting te noemen

/onderstond:/ wel Edele Agtb: Heer /lager/ uwelEd: Agtb: onderdanige

en gehoorsame Dienaaren /:was geteekend:/ I: A: Schilling I: U

Schneijder, A: L: van Hamel, I: A: Bangeman en K: Koenes

/in margine:/ Amboina in't Casteel Nieuw Victoria den 14. No=

vember Ao 1786:

neevens een origineele en een Duplicaat Missive van de Bandase

Bevienden d: d: 11: October en 7: deeser met de Copia Notul van

daar opgenomen besluijt, en welkers beantwoording zijn Edele uijtstel„

de, om reede voornemens was den volgende dag over Haroeko te rug

te