closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te keeren.

Des middags om 12: uuren arriveerde de vloot alhier ter rheede, en

wierden aan eenige Militairen op hun versoek Consent brie=

ven verleent om te mogen trouwen waarna de Heer Gouver=

neur des namiddags in de Negorij van Saparoua en Tiouw, een

wandeling dees vindende de wegen in een zindelijke ordre

Vervolgens inspectie neemende van de hier staande Iatij Boo„

men, bevond zijn Edele met deselve eeven zo Schraal en dus gesteed

te zijn, als op veele plaatsen alhier, welke geen Capitaale Houtwer„

ken beloofden

Vrijdag den 17 Seber das morgen wog anwerde det of Camaniang agtergetene

orembaijen van Nalahia en Tuhaha, met den Corporaal Kreevel

denwelke aan de Heer Gouverneur rapporteerde dat hij aldaar in ’t bosch

Amamarisa bij de revier Waira, een vrugtdragende en 94: Jonge Nagul

boomen had gevonden, welke eerste hij had laten afkappen en tot de wor„

tel toe verbranden, dog de laadste, uijt de grond had gerukt en meede ge=

nomen ter speculatie van zijn Edele, onder aanbieding van Een Be„

„rigt dientwegen, van inhoud als.

Eerbiedige Bengs AantenmeEdele Gestrng: Heer

Adriaan de Bock

Gouverneur en Directeur deeser Provintie

wel Edele Gestrenge Heer

InEerbiedige voldoening aan uwel Ed Gestr: hoog gerespecteerde ordre

hebbe