closeTerug naar inventaris

Transcriptie

239

hebbe ik mi met 9’andere soldaten op de Negorij Camarian

vervoegd en mij van daar vervolgens begeeven, boven de rivier Waira

in ’t bosch genaamd Anamarisa alwaar ik gevonden heb, Een groote

vrugtlaare en 94: Jonge Nagul boomen, welke ik afgepapt en tot de

wortel toe verbrand mitsg:s de 94: gem Ionge telgen uijtgeruijt heb„

be, verhoopende hier meede aan de Commissie die ik bereijd ben met

eeve te bekragtigen, volbragt te hebben, noeme mij met diep ontsagen

verschuldigde eerbied : onderstond:/ wel Edele Gestrenge Heer /:lager:/

uwel Ed Gestr: gants ootmoedige en gehoorsame Dienaar /was geteekend:/

I: C: Kreebel /in margine:/ Saparoua Deursteeve den 17: No„

„vember 1786.

Ontfangende de Heer Gouverneur heeven ook, het Schrifte

lijk Rapport, weegens de opgisteren geordonneerde verbranding

der onleeverbaare 3000: lb Nagulen welke papier onder de

Bijlagen te vinden en van volgende inhoud is

Aan den wel Edele Gestr Heer Adriaan de Bock,

Gouverneur en Directeur deeser Povintie

wel Edele Gestrenge Heer

wij hebben in voldoening aan de g’eerde ordre ons begeeven in het

Gortres alhier en aldaar afgewoogen een quantiteit van Drie Duijsent

ponden, zoo aan Moer als bevorven Garioffel Nagulen, welke vervol„

„gens verband ende Asche in zee geworpen zijnde, zoo blijven wijlereid, voor

de getrouwe verrigting /des begeerd werdende:/ den Eed te presteeren, en

noemen ons met alle veneratie /onderstond/ wel Edele Gestr: Heer

/:lager:/ uwel Ed Gestr: onderdanige en Trouw schuldige Dienaaren /was„

geteekend:/ C: Hoffmann en C: M: Berner /in margine/ Saparoua

ter fortres Duursteede den 16: Nov: 1786 /lagerstond:/ ter mijnen overstaan, / was

geteekend:/ I L: Brusz Proint=t H: Fiss=z

Des