closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Des voordemiddags 9: uuren wierd alhier Landvergadering gehouden

die om 12: uuren eindigde en waaren zodanige zaaken verhandelt

beschikt en afgedaan zijn, als by de geteekende Notul onder de Bij

„lagen, te zien is

Ook wierd op den favorabelen voordragt van het Hoofd Blon

„deel den Hooploper met pC: termaand Ian Puus, gechangeert

tot soldaat met ƒ9:- en mits ruijme Tijds Expiratie in gagie

verhoogt, de soldaten: Johannes Heusman van Saparoua tot

§ 12: en Johannes de Croes van Amboina tot ƒ 11: beide, onder een

niam verband van vijff jaaren heeden ingaande

De Heer Gouverneur ten deesen Comptoire geene zaaken meer te

verhandelen hebbende, welke, zijn Edelens presentie vereijscht en

wel principaal, om dat zijn Edele zelfs zo wel als eenige der Hor„

„gij vrienden, zich onpasselijk bevinden, gelijk ook bereeds een

groot gedeelte der Militairen en vlootelingen door de heete koort

wierden aangetast, waaromme zijn Edele het raadzaamst vond

hoe eerder hoe beeter na Ambon te keeren; ten welken eijnde

de nodige preparatien wierden gemaakt, om teegenheeden nade„

middag van hier te vertrekken

Voorts wierden de Ceramse Regenten welke tot dus verre de

vloot meede gevolgd zijn door de Heer Gouverneur gepermitteerd,

naar hunne Negerijen te retourneeren

Des nadermiddags versogte het Hoofd Blondeel op ’t kragtigste

dat