closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de en zein van Anker ligten hebbende laten doen, wierd de

vloot van ’t fort Duursteede met 17: Schooten gesalueerd

en die met Elf dito zijn beantwoord

De Dreggen te huijs gehaald zijnie, raakte men al aan„

stonds met een favorabele wind onder de zeijlen doch Circa

een groot uur daarna, weeder stilte krijgende moeste men

langs de wal scheppen tot in de morgenstond, of Circa half

drie uuren op

Saturdag den 18 Dito wanneer aan de oostkant van de Negorij Oma de

Dreggen wierden toegelaten.

Even na zons opgang wierd de vlag van een alhier ten anker

leggende Orembaaij met 21: Schooten gesalueert, dat met 9: van

de Corre Corre weder bevankt zijnde

quaam kort daarna aanboord, het opperhoofd van Barocko

den onderkoopman Hogerwaard om de Heer Gouverneur

met zijn Edelens aannadering op zijn Comptoir te Complemen„

„teeren met versoek teevens, of zijn Edele alhier aan de wal gelieft

de te komen, ter bezigtiging van het daar te vindene warmbad„

dat niet ver van het zeestrand: aflegd

Dan vermits de wind en stroom teegen was en men hier, tit dat

deselve zoude gekentert zijn, diende te wagten, vervoegde zig de Heer God„

verneur intusschen met een Draagstoel naar ’t waarmebad, het welk

aan