closeTerug naar inventaris

Transcriptie

242

Sondag den 79 Dito Circa 8: uuren in de Baaij van Ambon wanneer of en aan

de Poot Nussanive genadert zijnde bij de Heer Gouverneur aan

boord quam den Posthoudent Corporaal van dien uijtkoek, zijn

Edele van Rapport dienende, dat op zijn Post alles in behoor„

„lijke ordre en niets te quad was; den welken weeder afgedepecteerd

weezende, de vloot met een gunstige w=te wind avanceerde, bij de

Post op waijnitoe en vervolgens eeven in ’t gezigt van het

Hoofd Casteel Nieuw Victoria komende van daar de vlag

met 21 Schooten gesalueert, en met 13: van de Corre Corre

weder bedankt wierd.

Middelerwijle hield zijn Edele met het Hongij geselschap

het midvagmaal, waarna Circa Een uur des misdags bewesten

't zeehoofd komende, op ’t ordinair Zeinschoot de dreg wierd toegelaten

treedende de Heer Gouverneur vervolgens met het Gezelschap in de

kleine Orembaij, onder het gewoon Salut van Een Canon Schoot

voor ’t neerlaten van de Standaart en vervolgens van nog g:an

dere Schooten van zijn Edelens transport Corre, en Stapte

voorts beoosten het zee hoofd aan land, alwaar zijn Edele door

den E: opperkoopman en Secunde deeser Provintie neevens de Lee„

„den van Politie mitsgaders andere gequalificeerde Dienaaren,

gerecipieerd en verweekomt wien, gaande wijders met gem: Hee„

„ren en geconduiceert van eenige Burger en Chineese, officie„

ren in het Casteel Nieuw Victoria, alwaar in twee geleede

ren inde wapens geposteerd stond, het Guarnisoen gecomman„

„deert door den Capitain van Quericke, dewelke zijn Edele

uijt