close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0527

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

242

Sondag den 79 Dito Circa 8: uuren in de Baaij van Ambon wanneer of en aan

de Poot Nussanive genadert zijnde bij de Heer Gouverneur aan

boord quam den Posthoudent Corporaal van dien uijtkoek, zijn

Edele van Rapport dienende, dat op zijn Post alles in behoor„

„lijke ordre en niets te quad was; den welken weeder afgedepecteerd

weezende, de vloot met een gunstige w=te wind avanceerde, bij de

Post op waijnitoe en vervolgens eeven in ’t gezigt van het

Hoofd Casteel Nieuw Victoria komende van daar de vlag

met 21 Schooten gesalueert, en met 13: van de Corre Corre

weder bedankt wierd.

Middelerwijle hield zijn Edele met het Hongij geselschap

het midvagmaal, waarna Circa Een uur des misdags bewesten

't zeehoofd komende, op ’t ordinair Zeinschoot de dreg wierd toegelaten

treedende de Heer Gouverneur vervolgens met het Gezelschap in de

kleine Orembaij, onder het gewoon Salut van Een Canon Schoot

voor ’t neerlaten van de Standaart en vervolgens van nog g:an

dere Schooten van zijn Edelens transport Corre, en Stapte

voorts beoosten het zee hoofd aan land, alwaar zijn Edele door

den E: opperkoopman en Secunde deeser Provintie neevens de Lee„

„den van Politie mitsgaders andere gequalificeerde Dienaaren,

gerecipieerd en verweekomt wien, gaande wijders met gem: Hee„

„ren en geconduiceert van eenige Burger en Chineese, officie„

ren in het Casteel Nieuw Victoria, alwaar in twee geleede

ren inde wapens geposteerd stond, het Guarnisoen gecomman„

„deert door den Capitain van Quericke, dewelke zijn Edele

uijt