closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den Heer Gouverneur aan de Leeden en Regenten gecommu„

„niceert hebbende, dat zijn Edele deese bij eenkomst had belegd, zo wel„

ter afdoening en beslissing van zodanige zaaken; welke ten

deesen Comptoire relatie hebben, als ook de verschillen die

alhier g’pert mogten worden, en waar toe zijn, Edele alle

de Bewoonders van dit en de overige Eijlanden Kelang

Bonoa, Toebang, en Poeloe Loehoe, door de Boode reeds had.

doen aanzeggen, dat de geenen die iets intebrengen, te ver„

„soeken of te klagen hadden, zich onbeschroomd konde ver„

toonen, op dat de zulke in ’t vervolg geen ignorantie zoude

mogen pretendeeren

En hier op door den Resident van Capelle, op de nadrukke„

lijke instantie van den Regent van Kelang ende Oudstens van

de Negorij Bonda Hatoepoettij insteede van den overleeden Orang„

kaija van de Negorij Bonoa Hattoepoettij in naame Akoelon

Lahoelipalatoe van welkers overlijden gemelden Resident

van Capelle bij brief van den 26:e April aan de Heer Gou„

verneur bereets kennis is gegeven, als nu tot die waardig=

„hend voorgedragen zijnde, het zoontje van den voorn: Over„

leedene, met naame Pattij Batjang Loehoelipalattoe

oud Circa 10: Jaaren, mitsg=s teffens geremarqueerd weesen

„de dat er zeedert het Overleijden, tot heeden geene ver„

zoekens