closeTerug naar inventaris

Transcriptie

247

„zoekers zig hebben opgedaan, het derhalven te prefereeren

is, om de Stemme des volks te volgens, zo is goedgevon„

den en verstaan, den voorn Pattij Batjang Loehoeli=

„palatoe te verkiesen en aan te stellen tot Regent van de

Negorij Bonoa Hatoepoettij, en hem mits zijne onmon„

„dige Iaaren en onervaernis in sComp en Negorijs Diensten,

neevens eevengem Negorij testellen, onder de voogdij en behe

ring van den Regent van kelang Aboedja Latoejoera„

Sana met recommandatie aan den zelven, om dien Jon„

„geling in alle 'sComps en Negorijs zaaken, zodanige te:

onderrigten op te brengen; en aan te leeven, als met

het belang van zijne vegorij en volk, en het allermeest

met dat van de EComp overeenstemd

vervolgens wierd door den Heer Gouverneur aan de ver„

gadering te kenne gegeeven, dat de kassiessie en voogd over

den minderjaarige Regent van Toebang met naame

Boenga Radja Salapaloe uijt naam en van wegens

het volk van de Negorij, zijn Ed: had te kennen gegeeven, dat dien

Iongeling, wegens het verlies van twee zijner Zintuijgen

ten eenemaale onbequaam was, om dat Regentschap in

der tijd te konnen bestieren, met versoek, dat daarinne bij

tijds mogte worden voorzien, en zulx door den Resident van

Cappelle