closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Capelle meede geavoueerd wordende zoo is hier op aangemerkt

zijnde dat zijne ongelukkige Gesteldheid, als buijten zijn toe„

doen veroorzaakt, wel Commiseratie meriteerde, dog dat

men ook teevens in aanmerking diende te neemen, de

aangeleegendheijd, en het billijk vertoog van het volk van

die negorij, denwelke niet ongegrond hunne klagten zoude

teegen werpen, wanneer hij zo als nu, desselfs Regeering

aanvaaren, behouden moeste, weshalven goedgevonden en ver„

staan is, den voornoemden Boenga Radja Salapaloe, als

Regent van Toebang behouden honneur ontstaan en weder„

om op den favorabelen voordragt van den Resident van

Capelle als Regent in zijn plaatse aantestellen, zijn oud„

„ste Broeder in naame Rlanson Salapaloe, denwelken

volgens een door hem ingedient Request en bijgevoegd geslagt

Register, vertoond word, een egte zoon uijt het eerste huwe

„lijk te zijn, vanden overlieden Orangkaija van Toebang

met naame Salawaijle.

waarna gemelte Planson Salapaloe binnen geroepen

en door den Heer Gouverneur hem deese zijne electie bekend

gemaakt zijnde met recommandatie om zijn Jongste Broe„

der den ontslagen Regent, in zijne ongelukkige omstan„

digheijd, met Consideratie te behandelen en zoo veel moge„

lijk te gemoed te koomen, mitsg=s de Negorij en volk van

Toebang met alle billijkheyd te regeeren voorts alle zijne

iever