closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Secretaris, ten overstaan van den Hongij fiscaal De

Bourghelles wel bevonden is zo meede dat ’sComp wa„

penen en toebehooren door den Capitain Lieutenant Mili„

tair Ostronskij en Berner gevisiteert en in een goede

staat zijn bevonden.

Nierna den Resident van Capelle de vergadereng vrijheijd

geevende, wierden de Regenten van dit district en de verdere

Eijlanden afgevraagd, of zij lieden dan wel eenige van hen, op het

Subaltern bestier van gem: Resident iets in te brengen, te

versoeken, of te klaagen hadden, verklaarende, dezelve

uijtdrukkelijk van neen maar met zijne handelwijze

vergenoegd en te vreeden te zyjn; waar op gem: Resident

van Capelle binnen geroepen zijnde, den Heer Gouver=

neur hem desweegens zijn Ed:s bij zonder Contentement

te kenne gaf, en hem teevens recommandeerde daar in te vol„

harden en behoudens sComps gezagde vreede en eendragt met

de Regenten meer en meer te Cultiveeren /onderstond/

Aldus Gedaan en Geresolveert dato en plaat„

se voorsz: /was geteekend/ A: d: Bock, C: H: van Ca„

„pelle, F: Ostromskij, W: J: de Bourghelles C: Hoff=

mann, I: M: Berner en F: L: Brurt