closeTerug naar inventaris

Transcriptie

252

zig met moord en roverijen ophoudende mitsg=s voor deese Colonie

in ’t Generaal en hen Strand Regenten neevens berg Alfoeren in 't bij

zonder, veel nadeel en onrustbaarende Rebel Noekoe in de eerste

en der uijt sComps boeijen gevlugten geweese Capitain Sanierie Pe„

lakahoe in de tweede plaatze met afvraage aan de voorsz: Ceram„

se strand Regenten en bergvolkeren, of ze voortaan bereijd zijn

en hen geneegen wilde toonen hen van de nog misschien over„

blijvende zugt voor den Eerste en van ’t attachement voor den

anderen der gem Roervinken, niet alleen afte zonderen, maar

dezelven ook bij alle voorkoomende occagien alle mogelijke af„

breuk aan te doen en hunne pogingen aantewenden ’t zij door list

of met magt van volk, deese beijde of een derzelve het zij leevend

of dood te bemagtigen en bij den Heer Gouverneur op te brengen

onder belofte, dat zij bij het betoonen van diergelijke geneegentheid

en yver voor de EComp niet alleen van desselfs vriendschap, maar

een rijkelijke belooning voor hun moeijte konde verzeekert

zijn; welk laaste articul, of belangende de twee rust ver„

Htoorders Noekoe en Pelakahoe, betuijgden zij niet alleen

geene engagementen met hun te hebben aangegaan maar in't

vervolg ook hun best te zullen doen, dezelve alle afbreuk en

kwellinge aan te doen ten eijnde zij wel haast gesuccumbeert

worden, waar na de Heer Gouverneur hen afvroeg, of zij bereijd

waaren op alle deese voorsz: gedaane beloften, den Eed plegtig te

doen betuijgden zij daartoe volkomen bereijd te zullen waar op dan

ook