closeTerug naar inventaris

Transcriptie

15

254

Jaren beijde van Europeesen Bloede en onder een vijf Jarig verband

heeden ingaande, de eerste om als zodanig alhier ende andere om

op Ambon bescheyden te blijven mitsgaders op ’t bij Request ge„

daan versoek van den soldaat Nicolaas Kleynenberg van

Leijden te Condescendeeren, omme mits ruijme tijds Experatie naar

de Hoofdplaatst verlost te worden

volgens een door het Hoofd Blondeel geproduceert berigt

door den ondermeester ten deesen Comptoire Ioseph Smit

in presentie van getuijgen in de Negorij Haria gevisiteert zyn„

„de de Jnlanders genaamt Adriaan Marawaka en Jo=

hannes Saijpattij, neevens een Manslaaf van die Negorij

met naame Coleander, welke bevonden wierden met de

Lepra zeer sterk besmet te zijn is goedgevonden gem: Drie

Persoonen te plaatsen op ’t Eijland Molanen.

Op een door eevengem: Hoofd Blondeel aan de heer Gouverneur

almeede g’exhibeert berigt, gezien zijnde, dat zijn E: van het afgegane

Woofd deeses Comptoirs Willem Beth Jsz: bij den overgaf van

dit Comptoir in presentie van de Expresse gecommitteerdens

Pieter Fockens en Iosias Gerardus Ouman, ter Zij„

ner verantwoording had overgenomen, drie duysent Ponden

zo aan Moer als bevorveren onleeverbaare Garioffel Nagulen

van den Jongsten oogst, dewelke op de door de Heer Gouverneur

bereeds