closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bereeds gestelde ordre door de Leeden Hoffmann en Berner, ten

overstaan van den prointrem Hongij fiscaal Brusz: nagewoogen

verbrand en de Assche, vervolgens in zee geworpen, mitsg=s door hen

dit een en ander van schriftelijk berigt onder preesentatie van Eede

gedaan zijnde, is verstaan met de aanbieding van den Eed zig voldaan

en daar van deese aanteekening te houden

Den Heer Gouverneur aan de Leeden der vergadering te kennen geevene

dat bi Hoogstdesselfs aanweesen te Amboina aan zijn Edele was

overhandigt geworden Een Maleydsche klagt schrift, door Sommige

Jnlanders van de Negorij Tiouw onderteekend inhoudende verscheijde

heerige klagten en doleantien over het slegt regime in dat doop

van hun Regent den Pattij David Pattijwael, bestaande

in verkortingen, Extortien, knevelarijen en mishandelingen

die hij Pattij geduurende zyn bestier zoude g’exerceert hebben en

die, zo zij voorgaven, voor hun zo ondraagelijkwaaren, dat ze

op het kragtigste moesten versoeken, om hen desweegen behoorlijk

regt te doen: waar omme zijn wel Edele alverder betuijgde daar

omtrent reeds nauwkeurig had laten informeeren, dog van de

gegrond of ongegrondheijd van hunne klagten, zyn Edele nog

niet ten vollen was gebleeken, dewijl zijn Edele daar bij was voorgekoo„

men, dat een ander geverlte van dat Negorijs volk, de voordeeligste

Getuijgenissen van gem Regent kwamen te produceeren, en over zulx

als