closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Lichaams Corruptien hem hoe gaarne ook, met toelaat, die Negory en de

daaraan geaccrocheerde Hongij en andere diensten na behooren met die

virasiteit als voorheen te konnen waarneemen, en overzulx gaarng

zijne overige daagen in rust en vreede te willen door brengen

behoudens honneur, als oud Gezaghebber van Oelat te moogen

ontslagen worden, onder aanbieding echter, om des gerequireert

werdende, den Jongen Regent geduurende zijne onmondige Jaren

en onervaaring in sComp en Negorijs diensten alle mogelijke al„

„sistentie te zullen bewijsen en hem in alle reede en billijkheid te

willen instrueeren; Alwaaromme dan in aanmerking gekomen

is, de gegronde reedenen welke hem gepermoveert heeft, dit billijk ver„

soek, zo wel als zulk een menschlievend offerte te doen, goedgevonden

en verstaan, in zijn versoek te Condescendeeren en hem Jacobus

Frans Picaulij overzulx met honneur als Gezaghebber

van Oelat te ontslaan; En voortaan geduurende de minderjaerigheid

van den Jongen Radja van Oelat Abraham Pietersz:

Nikiuluw, de bestiering van dat Regentschap op te dragen

aan den Pattij van Ouw Pieter Pietersz: Nikculuw aan

„gezien denzelven een ouder Broeder van gem: Jongen Re„

„gent en zijn Regentschap allernaast aan dat van Oelat

geleegen is, mitsg=s hem Pieter Pietersz: Nikiuluw ter zijner ad„

„sistentie toetevoegen, een der oudstens van de Negorij Oelat,

met naame Laurens Pattililie Sapoelitie:

Als