closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Regenten te zeggen had, t welk door een Contrarie voordeelig getuij„

„genis beantwoord en door gemelde Hoofd Blondeel daar na

de vergadering vrijheijd gegeeven zijnde, ondervroeg den Heer

Gouverneur de Regenten omtrent het bestier en de behande„

„ling van meermelde hun Hoofd waar op zij eenpaarig betuijg„

„den, ten uijtersten over de behandeling van haar Hoofd den koop„

man Blondeel voldaan te zijn, en niets te klagen te hebben

wesweegen den Heer Gouverneur aan dikwerf gemelde Hoofd Blon„

„deel, weeder binnen gekoomen zijnde, zijn Edele by zonder genoegen

te kennen gaf met vriendelijke recommandatie in die plausible

gedoentens te volharden, en de vreede en eendragt met de Regenten

behoudens Comp gezag meer en meer te Cultiveeren.

Laastelijk wierd op den voorstel van de Heer Gouverneur, uijt

Hoofde van de betoonde vigelantie op de Successive gedaane Hongij

door den Moorsch orangkaija van het Eijland Bonoa, Toela

waela Hitimala en wel insonderheijd geduurende deese Hon„

„gij reijs daar men van een Equipagie meester ontblood weesende,

hij egter het Commande op de Ariraals Corre Corre zonder

eenige hulp of adsistentie van anderen, met beleijd in wak„

kerheid tot bijzonder Contentement van welmelde Heer

Gouverneur gevoerd heeft, goedgevonden en verstaan gem

Soela waEla Hitimala te vereeren, met het pre„

rogatief van een Deegen te draagen en een Groot Som„

breel