closeTerug naar inventaris

Transcriptie

264

4: Brandladders houte alle in een goede staat

Buijten in een Aparthuisje besuijde het slaven

quartier onder den Capitain militair G: N:

van Geuricke.

Een Brandspuijt met dies aanbrenger en 3: slange en

suijgen in Een zeer goede staat sijnde daar bij

50: Brand Emmers leedere

1:

d=o hak ijzere en

2: houte Ladders alles meede bequaam sijn de nog bene„

„lijk in het slave Quartier gevonden

4: Brandhaaken

Calle bequaam

4: leggers

Dienende dese tot een Eerbiedig Rapport onser bevinding

en hebben overigens de Eerd ons met de meeste vineratie

te noemen /:onderstond:/ Wel Edele Gestrenge Heer

/:lager:/ Uwel Edele Gestrenge seer genoorsame

Dienaaren /:was geteekend:./. F O Stronskij, I:

A: Bangeman, B: Riso /:nog lager:/ dit getuijgd:/

/:geteekend:/ C: G: Hindemith, secretaris in J. Grond,

/:inmargine:/ Amboina den 14. December A=o 1786:/ lager:/

Ten mijnen overstaand:/was geteekend:/ A: L: van Hamel

:nog lager:/ Als Rooijmeester /:geteekend:/ P: N: van Geu„

„ricke /:nog veel lager:/ Als wijk meester /geteekend/: D: Chris„

„toffelsz:, E: Hoed, en N: Eijks

Berigt