closeTerug naar inventaris

Transcriptie

268

om de schielijke voltooijing van het vernieuwde kruijt ma„

gazijn door te zetten, zijne toevlugt t moeten neemen tot di„

verse Chineese, ter erlanging van 24: pees Iatij balken voor

de vloering, onder belofte van bij de komst van het schip:

wederom te zullen werden gerestitueeren, door de Govasa

balken van ’t Comptoir Bouro niet geleeverd wierden, en

tot heeden nog niet gekomen zijn, zo dat in dien dese

weg niet ingeslagen had, nog onvoltooijd zoude hebben

moeten blijven leggen, zer ’t schip nu niet aangebragt

zijnde en dus aan de belofte niet voldaan kan worden,

zo versoeke d’leenders, hare voldoening des kostende, van

d’E: Comp: te mogen erlangen, zijnde volgens opgaaf

4: Duc=s of rd=s 6: 32: t Pels zulx hebbe ook moeten applicee„

„ren, met de twee duijme moole Planken, dog aangebragt

zijnde, zo zullen deselve worden terug gegeven.

Versoeke uw wel Ed: Gestr: Groot: Agtb: dat deese afbetaling

geschieden mag, want anders geene Assistentie, in

nood meer verwagten kan.

verigens vervrijmoedige mij, met alle waare Eerbied

te onderschijven /:onderstond:/ wel Edele Gestrengen

Groot Agtbaren Heer /:lager:/ uwel Ed: Gestr: Groot:

Agtb: onderdanige en Vrouw schuldige Dienaar

:was geteekend:/ P: N: van Guericke /:in margine:/

Amboina den 29: Maart 1787:

Aan den welEdelen gestrengen Groot Agtbaren Heer„

Adriaande Bock

Raadvan Nederland Jn die, mitsg=s Gouverneur

en Directeur deeser Provfintie

Benevens