closeTerug naar inventaris

Transcriptie

opsettelijk, om den vertoonder teegens bieter weeten

aan bij de weereld een wreef te geeven het volgende

soude zijn ter needergesteld.

Om het zo noodig Evenwigt tusschen te twee

Celebesche Hoofd koningen namentlijk Boni„

en die der Maccassaren weeder te krijgen, heeft

den presenten gouverneur al Ei van den beginne

van sijn bestier af, alle het mogelijke in het werk

gesteld, en het eindelijk niet teegenstaende kwaede

onderneemingen of onderhandse teegen Werkingen

van anderen zelf onder Compagnies eijgene Die=

naaren zo, als met den onrustig geweesene Fis=

„caal van Rossum in het geval van Craen

Data ten duidelijksten gebleeken is.

Dan ingevalle het gunt voorschreven bij voorgemelde

door de Maccassaarsche Menisters na herwaerds

afgesondene Copia briev waarlijk al dus mogte

beschreven sijn, zo vind den ondergetekende vertoon„

der sig indispensabel verpligt, hem over deesen Bchen„

„delijken Eeren roof op het efficacienste bij hun Hoog

Edelheden te adresseren, te meer daar Hoogst deselve

bij een Extract uit de Generaale missive geschreeven

aan de wel Edele Hoog Agtbaere Heeren Zeeven„

„tienen in het Patria gedateerd Batavia den

31: December 1784: bij Phus 60: N=o 7: deese saak met

den Prins CraenData en den geweesene Fistaal

van Rossum op een geheel andere manier detail„

leren, als de Heer Reijke uit een verregaen de kwaad„

aardigheid er post facto in den gepasseerden Saere

graeg teegens de waerheijd aan de gerespecteerde

Heeren