closeTerug naar inventaris

Transcriptie

270

Heeren Majoris voor geloosbaar heeft willen opdrin=

gen /:luidende in terminis als 3olgd:/

Den Fiscaal van Rossum vernomen hebbende dat

de Maccassaarsche Prins Craen Data over den op„

pertolk Deesehoutmisnoeg was, had in in absen„

„tie van de Gouverneur die toen in de Noorder Provin„

tien tot het doen der vertiening was, sig in een Con„

respondentie met Craen Data ingelaeten, teegens

het daar teegen g’Emaneerd placaat, waar op de

Gouverneur sig bij ons over dit gedrag van den Fis„

caal beswaarde.

Dus een hanatastelijk onderscheid van zaeken Exsteerd

van het geene haar Hoog Edelheden de Heeren Ha„

„jores bedeelt hebben:/nempe, dat den gewesend is„

caal van Rossum over het gedrag van den oplrtoek

Deelhout in de Maccassaarsche vertiening gepleegt

sig inquirerende, daar over met den Maccassaarschen

Prins Craen Data eenmond gesprek gehouden had:/

dan dat de Heer Reijke nu opnieuwskomt te berde

te brengen, even eens of den ondergetekende vertoonden

s: Ed: Compagnies belangens door kwaede ondernee„

mingen en onderhandse teegen werkingen om het

Evenwigt tuschen de Celebesche vorsten in duigen

te doen vallen, ondermeind had.

En om dat zulks saeke van een seer groote gevolgtrekking

is, waar s: vertoonders geheele repulatie /: ter welkers

veraediging, hij alles wat dierbaar is, Ia zelfs sijn

leeven opofferd:/ aangelegen legt, zo vertrouwden.

vertoonder needrig, dat uwel Ed: Gestr: en Agtbr:

met die Edelmoedigheid sullen besield sijn, ten

eijnde.