closeTerug naar inventaris

Transcriptie

0

269

WelEdele Gestrenge en Agtbaere Heeren

helft uwel Edele Gestr: en Agtbaerens ootmoedig te kennen

den ondergetekende koopman in s:Ed: Compagnies dienst

M Ian Willem Hendrik Van Rossum, hoe

hij van elders in het seekere g’informeerde is, dat men

hem inde van Maccasserna herwaards door het Me=

nisterie aldaar afgesondene Copia briev aan sijn Hoog

Edelheid den Heere Gouverneur Generaal en de Heeren

Raaden van Jndië in dato den 30: Junij 1786:, on der

anderen bij Thus 97: van het Extract Patriaasche Pe=

„nerale missive, geschreeven door de Edele Hoog Agt„

baere Heeren gecommitteerde Bewindhebberen van

de Generaale Nederlandsche oost Jndische Compag„

„nie ter vergaedering van zeeventienen aan hun

Hoog Edelheeden den Gouverneur Generaal en de

Raaden van Jndie gedateerd Middelburg den 18:

November 1784:, op een aldermisdaedigste en ten

hoogsten strafbaere manier souden hebben doen

voorkomen, ter saeke Heeren gecommitteerde

Bewindhebberen sig bij gemelde Thus aldus had„

den uitgelasten.

En wij twijfelen niet of de Menisters sullen meede

van hunne kant alles toebrengen om het Evenwigt

tuschen de Celebesche vorsten, het geene door den Jong„

„sten Maccassaarschen oorlog vrij wat scheind

geleeden te hebben, ingevolge van uw oogmerkt

langsaemen hand te herstellen.

Enwaar op door den Gouverneur van Maccasser de

Heer Barend Reijke bij sijn Marginal antwoord

opsettelijk