closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eijnde hem vertoonder door uwel Ed: Gestr: en Agtbr: se„

cretaris een Extract uit vooren genoemde briev Quo„

ad Clausulam Concementem in Communiforma

mag werden ter hand gesteld, op dat hij ter zijner de„

„fensie daar van gebruik kaen maeken als behooren

zal, en dat vervolgens deesen bij eerst voor komende

vergadering van uwel Ed: Gestr: en Agtbr: in sijn ge=

„heel bij de Resolutien tot sijner decharge mag g’in„

„seceerd worden /onderstond:/ 'Twelk doende:/was geteekend:/

J: W: H: van Rossum.

Publicatie

Nademaal de ondervinding te meermaalen heeft doen

zien, de droevige Ja doodelijke gevolgen van de kinderziek te,

zo als men in de presente tijd met leedweesen ontwaaren

moet de Jammerklagten in veele Huishoudens welke

door deese noodlottigheeden genoegzaam uijtgestorven

zijn zonder iets te verkoming van hunne ongeluk te

kunnen Contribueeren.

En gemerkt dit quaad door de invoer met een Chinees

vaartuijg in het laast van de maand December laast„

„leeden veroorsaakt is zonder dat daar teegen bij

tijds heeft konnen worden voorsien, zo is dit een ander

bij den raad van Politie op den 24: dezer in Consideratie

genomen en ter Voorkooming voor zoortgelijke noodlottig„

„heeden gestatueerd, zo als gestatueert word bij deezen

dat scheepen en vaartuijgen welke een of meerder

Persoonen aanboord hebben, met zulke ziektens besmet

niet.