close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0592

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eijnde hem vertoonder door uwel Ed: Gestr: en Agtbr: se„

cretaris een Extract uit vooren genoemde briev Quo„

ad Clausulam Concementem in Communiforma

mag werden ter hand gesteld, op dat hij ter zijner de„

„fensie daar van gebruik kaen maeken als behooren

zal, en dat vervolgens deesen bij eerst voor komende

vergadering van uwel Ed: Gestr: en Agtbr: in sijn ge=

„heel bij de Resolutien tot sijner decharge mag g’in„

„seceerd worden /onderstond:/ 'Twelk doende:/was geteekend:/

J: W: H: van Rossum.

Publicatie

Nademaal de ondervinding te meermaalen heeft doen

zien, de droevige Ja doodelijke gevolgen van de kinderziek te,

zo als men in de presente tijd met leedweesen ontwaaren

moet de Jammerklagten in veele Huishoudens welke

door deese noodlottigheeden genoegzaam uijtgestorven

zijn zonder iets te verkoming van hunne ongeluk te

kunnen Contribueeren.

En gemerkt dit quaad door de invoer met een Chinees

vaartuijg in het laast van de maand December laast„

„leeden veroorsaakt is zonder dat daar teegen bij

tijds heeft konnen worden voorsien, zo is dit een ander

bij den raad van Politie op den 24: dezer in Consideratie

genomen en ter Voorkooming voor zoortgelijke noodlottig„

„heeden gestatueerd, zo als gestatueert word bij deezen

dat scheepen en vaartuijgen welke een of meerder

Persoonen aanboord hebben, met zulke ziektens besmet

niet.