closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te hebben in adactien van ad oost Jndische Compagnie,

om die reeden hebben goedgevonden bij Hoogst derzel=

„ver Missive van den 23: November 1785: de Hooge Regel

=ring deezer Landen aanteschrijven.

Dat in het vervolgde Heer Gouverneur Generaal, ot zijn

naan zal moeten hebben Vier partijn Actien van de com„

pagnie, Ilk van drie duijsend Guldens, oud Capitaal, de Heer

Directeur Generaal drie gelijke partijen van de Actien,

de Heeren Raaden van Indië zo ordinair, als Extra ordi„

naix, twee partijen, en de opperkooplieden, mitsgaders de

Gouverneurs, Directeurs, of Commandeurs, de laatste

voor zo verre dezelve opperkooplieden zullen zijn, elk

een partij van zodanige Actien.

Dat dezelve Actien zulle moeten, bezeeten in vrijen eigen„

dom zonder in eeniger handemaniere te mogen zijn

belast of verpand, ten welken einde door en vaarwegens

de voornoemde opperkooplieden, Gouverneurs, Directeurs

of Commandeurs aan welgemelde Horge Regeering

Jaarlijks zodanige verklaringen zullen moeten wor

„den bezorgd, als begreepen staat in het formulier

dat eerlang meede door den drug zal werden bekent ge„

„maakt.

Dat dit besluijt van Hun wel Ed: Hooge Achtb: zal begin„

„nen te werken, na verloop van drie Jaaren, of eigentlijk

met den eersten 8ber: 1788: met expresse bepaling dat, na

dien tijd, niemand tot de voorsz: ampten en hoedanig-

heeden aangesteld, of het tractement en de emolumen„

ten daar van genieten, mitsg=s door de Heeren Meesters

Devestigd zal worden, ten zij alvoorens zal Constre„

„ren dat hij de voorsz: partij actien werkelijk met 'er

daadbesit, onder verklaaring nogtans dat onder

deeze verpligting niet begreepen sullen zijn

die geenen, welke teegenswoordig de hier voor

gemelde